Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Huurkoop van een bedrijf

Aan de overdracht van een bedrijf hoeft niet altijd een koopovereenkomst ten grondslag te liggen. Er zijn andere contractsvormen denkbaar, zoals de huurkoopovereenkomst. Deze contractsvorm komt nogal eens voor bij de verkoop van kleinere ondernemingen waarbij een geschikte kandidaat-koper niet de mogelijkheid heeft om de aankoop met eigen geld of met bankkrediet te financieren.

Huurkoop is een in de wet geregelde manier om via gespreide betaling de eigendom van een zaak te verkrijgen, een soort koop op afbetaling. De koper wordt pas eigenaar als de laatste termijn is betaald. De huurkoper voldoet de betalingstermijnen meestal uit de kasstroom van het bedrijf.

Omdat de huurkoper pas eigenaar wordt bij betaling van de laatste termijn, heeft de verkoper een behoorlijke zekerheid dat hij geen schade lijdt indien de huurkoper zijn termijnen niet betaalt. Als stok achter de deur kan de huurverkoper namelijk ontbinding wegens wanprestatie eisen en zijn bedrijf terugnemen.

Wettelijke voorwaarden
Schriftelijk (bij akte). Naast de gehele koopprijs, het plan van aflossingen en de bedingen over het eigendomsvoorbehoud en de juridische eigendomsovergang. De huurkoper draagt het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van het bedrijf. De huurkoper moet toch de betalingstermijnen blijven voldoen.

Fiscale afwikkeling
Omdat de gerede kans bestaat dat de verkoper in de toekomst het bedrijf weer voor eigen rekening gaat exploiteren is uitstel van de winstneming toegestaan. De afrekening verloopt dan naarmate de huurkooptermijnen worden ontvangen en deze de boekwaarde overtreffen. Nadeel is dat de stakingsaftrek niet van toepassing is.

Al met al een creatieve oplossing die zowel voor koper als verkoper aantrekkelijke kanten heeft.

Ad Strijbosch