Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Nieuws

Hoe beperken we de uit de pre-pack voortvloeiende dilemma’s en risico’s

De omstreden doorstart van Estro en andere pre-pack gevallen levert de nodige discussie rondom dit onderwerp. In beginsel is de pre-pack een goed middel om de uit een faillissement voortvloeiende waardevernietiging te beperken. Het uitgangspunt daarbij is uiteindelijk een optimale uitkomst voor alle betrokken stake holders. In willekeurige volgorde personeel, crediteuren inclusief belastingdienst en ten slotte aandeelhouders. In het voorliggende wetsvoorstel wordt de pre-pack geïnitieerd door de zittende directie of aandeelhouders. Per definitie is daarbij sprake van een meervoudige belangentegenstelling. De voortzettende partij is gebaat bij een zo gunstig mogelijke transactie. De crediteuren zijn gebaat bij een zo hoog mogelijke opbrengst. Het personeel met een zo gunstig mogelijk perspectief voor wat betreft de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden. De geopperde mogelijkheid van een status quo van 7 dagen tussen het moment uitspraak van faillissement en het onherroepelijk worden van de tijdens de pre-pack fase overeengekomen activa-passiva transactie, kan daarin een oplossing bieden. Een andere naar mijn mening betere oplossing is het vooraf op basis van gepaste zorgvuldigheid door een gecertificeerd deskundige laten toetsen van de voorliggende transactie. De Rechter commissaris ontbeert vaak de tijd om een zorgvuldige toetsing te laten uitvoeren. Het initiatief hiertoe dient genomen te worden door de in de pre-pack fase benoemde bewindvoerder. De benoemde rechter commissaris kan deze toetsing in zijn beoordeling van de transactie betrekken. De inschakeling van een bedrijfsoverdracht specialist hoeft geen afbreuk te doen aan de beoogde rust voor het initiëren van een pre-pack. De stille bewindvoerder is niet de persoon om uit eigen beweging de markt op te gaan om kandidaten te werven. Hij kan als jurist en insolventie deskundige de maximale aandacht aan deze aspecten geven. Een overdracht specialist kan vanuit zijn deskundigheid, kennis en ervaring op een snelle wijze de transactie beoordelen en onderzoeken. Hij heeft de mogelijkheid op basis van via de bewindvoerder ter beschikking gestelde informatie zich snel een oordeel vormen omtrent de waarde. Zijn uitgebreide netwerk met collega overnamespecialisten stelt hem in staat snel een onderzoek te doen naar mogelijk andere geïnteresseerden. Door zijn deskundigheid en ervaring is hij bij uitstek geschikt om snel een beoordeling te maken van de verkregen informatie en of deze voldoende is om tot een objectieve beoordeling van de transactie te komen. Het behoeft geen nadere toelichting dat in een dergelijk proces geldt: hoe meer serieuze kandidaten, hoe hoger de te realiseren koopprijs of het werkgelegenheidsperspectief.

Ad Strijbosch is partner in de overnameadviseur Midden en Oost Brabant en voorzitter van de Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)